Handlingsplaner

Skolen har handlingsplaner innenfor flere sentrale områder. Her nevnes kanskje bare de mest sentrale i forhold til et godt læringsmiljø.

Handlingsplan – mobbing:

Alle elever ved Gand videregående skole skal ha et klasse- og skolemiljø preget av trygghet, trivsel og involvering.I § 9a-1 står det: ….«alle elever i grunnskole og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring».

I manifest mot mobbing er det gitt følgende definisjon:

«Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestenging eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing».

Det understrekes at opplevelsen av mobbing er subjektiv. Definisjonsretten ligger hos den som føler seg utsatt for mobbing. Skolen har nulltoleranse mot mobbing.

Dersom du ønsker å melde en sak nå, kan du klikke her.  Meld fra om mobbing

Handlingskjede – tett oppfølging av elevfravær:

En skal være tett på elev i forhold til fravær, slik at elev har større forutsetninger for å gjennomføre og bestå skoleåret.

Elev skal ha en opplevelse av å være savnet når de av ulike grunner ikke er tilstede – det skal være en positiv tilnærming på oppfølging av fravær.

Fravær skal meldes så snart som mulig i løpet av første fraværsdag. Dersom elev må forlate skolen pga sykdom eller andre årsaker, skal lærer eller kontaktlærer få beskjed.

Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- og velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglement og gi grunnlag for refsingstiltak.

Handlingskjede – mistanke om rusmisbruk:

Skolen tar på alvor den utfordring som er knyttet til rus og rusmisbruk. Kommunens forebyggende enhet er en nær samarbeidspartner i slike saker. Forebyggende enhet vil gjennom året være synlige og gi informasjon på møte med samtlige tilsatte, i samtlige klasser, til elevrådet, i felles foreldremøte – og delta som en tverrfaglig partner i konkrete saker.

Dette er de tiltakene som skal iverksettes dersom skolen harmistankeom at en elev ruser seg. Tiltakene gjelder også ved bekymring eller mistanke fra foresatte. Elevens kontaktlærer er først instans i handlingskjeden.

 

Handlingskjede – klasseledelse ved oppstart av skoleåret og utover

 Hensikt og mål ved god oppstart av skoleåret:

  • Legge grunnlaget for et godt læringsmiljø og skape gode relasjoner ved å «se» elevene i kombinasjon med det å ta kontroll og styring de første ukene – og resten av skoleåret.
  • Skape og øke elevens motivasjon for faglig arbeid, og etablere forståelse og respekt for regler og avgjørelser.
  • Skape struktur og være forutsigbar i forhold til elevene.