Psykisk helse

Ung data undersøkelsene over de siste årene viser at dagens ungdom på mange måter har det veldig bra – og de oppfører seg fint.  NOVA som bearbeider «Ung data» undersøkelsene i Sandnes kommune/omliggende kommuner konkluderer med at dagens ungdom både er flinkere, fredeligere og mer fremtidsrettet enn for 10 år siden. De er mer hjemme, snakker mer med foreldrene sine og ruser seg mindre.  Likevel er det grunn til bekymring for deres psykiske helse.  Flere og flere ungdommer oppgir at de føler seg ensomme (23% i siste undersøkelse), de opplever stress, de har lav selvfølelse, de synes livet er meningsløst og de bekymrer seg for fremtiden. 

Skoleeier har gitt i oppdrag til alle videregående skoler å utarbeide en egen plan for å øke kunnskapsnivået om psykisk helse og skape en trygg skolehverdag preget av trivsel og inkludering som et ledd i nullvisjonen – «Alle elever i videregående skole skal gjennomføre og bestå videregående skole». 

Skolen vår tror det er hensiktsmessig at planen er en integrert del av opplæringen i skolen. Klasseledelse; både akademisk, strukturell og emosjonell ledelse, kontaktlærerfunksjonen, teamsamarbeid, samlokaliserte elevtjenester (ressursteam), elevsamtaler, foreldresamarbeid, tiltak på systemnivå (eks. Makkerskap eller prosjekter som har til hensikt å øke elevers og læreres kunnskaper om psykisk helse) og skolens håndtering av mobbing er derfor sentralt. Opplæringsloven § 9a m.m. blir således en integrert del av planen. 

En viktig forutsetning for at planen skal bidra til å fremme elevenes helse er at alle ansatte er kjent med at de har et ansvar for å bidra til et godt og trygt skolemiljø. Skolen legger derfor opp til bred medskapning og involvering fra ansatte for å skape en «levende» plan i skolens organisasjon.   

Nullvisjonen: 

Opplæringsutvalget i Rogaland Fylkeskommune har lagt til grunn at alle elever skal gjennomføre videregående skole (Nullvisjonen). Dette er nedfelt i 3 hovedpunkter hvorav «Spor 3» handler om «Tiltak for å styrke elevers og lærlingers psykiske helse og heve kompetansen i sektoren».  

God helse er overskudd til å takle hverdagens utfordringer (P.F. Hjort, 1992).  For å mestre skolehverdagen og livet trenger elevene god helse.  Gjennom et systematisk og målrettet arbeid med kunnskap om psykisk helse, mestringsopplevelser og trivsel så kan skolen bidra til elevenes helse. Et arbeid som vil resultere i at flere elever fullfører og består med bedre læringsresultater. 

Satsingsområder i Rogaland Fylkeskommune: 

Fylkespolitikerne i Rogaland Fylkeskommune har valgt følgende satsingsområder (mål) for perioden 2017-2021: 

  • Alle elever skal oppleve et godt fysisk, psykisk og inkluderende læringsmiljø som bidrar til læring og en positiv utvikling for den enkelte elev. 
  • Skolen skal ha en god praksis for elevvurdering 
  • Skolen skal jobbe for bedre gjennomføring og læringsresultater 

Satsingsområdene «henger i sammen» og kan bidra til en skolehverdag hvor hver enkelt elev opplever mestring, faglig utvikling og trivsel i en meningsfull skolehverdag. De viktigste faktorene i læringsmiljøet er klasseledelse med fokus relasjoner mellom elever og lærere og relasjoner mellom elevene i en kultur som er preget av inkludering.  Samarbeid mellom hjem og skole er også sentralt i dette arbeidet (se figur side 3). 

Forebyggende perspektiv: 

Skolen sin plan skal ha et helsefremmende perspektiv der fokus i hovedsak rettes mot forebygging for alle elever, men må også inneholde et intervensjonsperspektiv for mindre grupper av elever/enkeltelever som er i særlige risikogrupper. 

Tiltakene i handlingsplanen skal være basert på anerkjent forskning samt de erfaringene skolen har gjort seg på tiltak som har vist seg å ha effekt.   

Ramme:  

Skolen skal følge de lover og retningslinjer som til enhver tid gjelder for videregående skoler. 

Mål:  

Hovedmål for opplæringen er «….at elevene skal utvikle faglige kunnskaper, sosiale ferdigheter og gode holdninger slik at de kan mestre sitt eget liv og bidra til felleskapet i samfunnet»., ref. Opplæringslovens formålsparagraf. 

Delmål: 

  • Handlingsplanen skal sikre at alle elever opplever et godt psykososialt og trygt miljø uten mobbing, krenkelser og diskriminering.  
  • Handlingsplanen skal implementeres slik at alle ansatte skal oppleve at de har et ansvar for at elevene har det bra og gripe inn dersom de blir kjent med at noen ikke har en trygg og god skolehverdag, omtalt som individuell rett og nulltoleranse.  Det er eleven(e) sin egen opplevelse av situasjonen som er avgjørende. Opplæringsloven paragraf 9a.   
  • Elevene skal få økt kunnskap om hva som kan gi god psykisk helse. 
  • Elevene skal oppleve kompetente og handlingsorienterte ansatte som har kompetanse i hva som fremmer god psykisk helse 

bilde plan psykisk helse - Klikk for stort bilde