Vilkår for bruk av IKT-ressurser

Vilkår som gjelder for bruk av IKT-ressurser for elever ved videregående skoler i Rogaland fylkeskommune

Med «skolen» menes den skolen eleven til enhver tid er elev ved. Den enkelte skole opptrer på vegne av fylkeskommunen da alle skoler er en del av Rogaland fylkeskommune. Eleven plikter å holde seg informert om gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser.

1. Virkeområde

Vilkårene gjelder for elever ved videregående skoler i Rogaland fylkeskommune. Vilkårene gjelder bruk av skolens IKT-ressurser, det vil si nettverk, IKT-utstyr og programvare.

2. Bruk av IKT-ressurser

Skolens IKT-ressurser skal primært brukes til skolerelatert arbeid. Privat bruk som opptar stor båndbredde eller krever uforholdsmessig mye diskplass, er ikke tillatt.
IKT-ressursene skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve mobbing, opptre på rasistisk eller krenkende vis, eller til handlinger som for øvrig er i strid med norsk lov.
Det er ikke tillatt å opprette egne nettverk på skolens område. Det er heller ikke tillatt å etablere eller benytte seg av annen elektronisk kommunikasjon for å omgå sperrer og begrensinger som er satt opp i forbindelse med opplæringen.

3. Brukeridentitet og passord

Tilgang til skolens nettverk gis ved at skolen tildeler brukeridentitet og passord.
Passordet er personlig og må holdes hemmelig. Ved mistanke eller viten om at andre har fått kjennskap til passordet, plikter eleven å forandre passordet umiddelbart.
Det er ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er heller ikke tillatt å tilegne seg eller å opptre med annen brukers identitet.
Skolen er ikke ansvarlig for tap/skade som oppstår som følge av uaktsom håndtering av passord fra elevens side.

4. Nedlasting og installasjon av programvare

Nedlasting av filer og installasjon av programvare utover det skolen tilbyr, skjer på eget ansvar. Det forventes at alle som installerer programvare gjør dette i samsvar med lisensreglene for programvaren.
Eleven plikter å avinstallere skolens lisensierte programvare når opplæringen avsluttes, der lisensreglene krever det.

5. Logging av nettverkstrafikk og innsyn

Datatrafikk mot internett blir logget. Hensikten med loggingen er å administrere systemet på en forsvarlig måte, ivareta sikkerheten i systemet og sikre at skolens reglement overholdes.

6. Sikkerhetskopi og lagring

Eleven skal få informasjon om lagringsalternativer og hvordan man kan ta sikkerhetskopi. Eleven har selv ansvar for å ta sikkerhetskopi og kopi av relevante filer.

7. Opphavsrett

Det er ikke tillatt å bruke IKT-ressursene i strid med regler for opphavsrett.

8. Datasikkerhet og personvern

Skolen skal, så langt det er mulig, beskytte elevenes integritet slik at informasjon og personlige data ikke kan misbrukes.
Når eleven forlater datamaskinen og andre kan få tilgang til den, skal eleven alltid låse eller logge ut av datamaskinen.
Eleven skal rapportere til skolen om misbruk, feil eller andre forhold som kan ha betydning for datasikkerheten.
Eleven plikter å ha oppdatert antivirusprogram på datamaskinen og benytte sikkerhetsoppdateringer for operativsystem og programvare.

9. Ansvarsbegrensning

Skolen skal ha gode rutiner for sikkerhet, stabilitet og sikkerhetskopi, men er ikke ansvarlig for tap av data eller andre tap som skyldes diskhavari, manglende sikkerhetskopi eller svikt i IKT-tjenestene.
Skolen er ikke ansvarlig for tap som skyldes brudd på reglementet. Skolen er heller ikke ansvarlig for tap/skade på privat datautstyr som tilknyttes skolens nettverk.

10. Brudd på IKT-reglementet

Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner.

11. Erstatning

Dersom det oppstår skade på skolens IKT-ressurser eller de går tapt, kan skolen kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler.