Fraværsreglement

Hvis du planlegger et fravær og vil søke om godkjenning av dokumentasjon, skal du søke i VIS

Skolene skal følge en bestemt prosedyre hvis en elevs fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter.

Du finner utfyllende informasjon i Fraværsgrense Udir-3-2016 og Retningslinjer for håndtering av fravær.