Fagfornyelsen

Neste skoleår tar vi i bruk nye læreplaner på alle VG1 kurs i det som er kalt en fagfornyelse. I tillegg har vi fått en overordnet del som erstatter den tidligere generelle delen.

Den overordnede delen sier noe om hvilke verdier og prinsipper som ligger til grunn for hele opplæringsløpet. Det er meningen at prinsipper for læring, utvikling og danning skal vise igjen i læreplaner for fag. Vi har blant annet fått inn et nytt begrep som kalles dybdelæring. Dette skal gi elevene anledning til fordypning og tilstrekkelig bruk av tid til at en kan se sammenheng mellom de forskjellige fagene.
Et annet nytt begrep er profesjonsutvikling. Det vil si at skolens ansatte skal jobbe sammen i team på tvers av fagområder for å utvikle felles praksis i læringsarbeidet/undervisningen.

Til toppen