Nye fraværsregler

Fraværsgrense – informasjon til elever og foresatte

Tema: Fraværsgrense – informasjon til elever og foresatte
Godkjent av: Rektor Gjeldende fra: 01.08.2016
Ansvarlig saksbehandler: Rektor Dator for revidering: 01.08.2017
Saks-behandlere: Rektor
 Grunnlags-dokumenter: Udir rundskriv 3-16

1. Den nye regelen

- Den nye regelen gjelder fra 1. august 2016. Heretter skilles det mellom dokumentert fravær og udokumentert fravær.
- Selve regelen: Når ditt udokumenterte fravær i et fag er over 10% av fagets timetall, vil du ikke få terminkarakter eller standpunktkarakter.
- I særskilte tilfeller kan rektor bestemme at du kan få karakter dersom det udokumenterte fraværet er mellom 10% og 15%. I slike tilfeller skal rektor vurdere årsakene til fraværet ditt.

2. Hva gjør du som elev for å dokumentere fraværet ditt:

For deg er det viktig å dokumentere fraværet ditt. Dette gjøres slik:
- Ved sykdom eller når du av annen grunn ikke kan møte på skolen, melder du fra til kontaktlærer samme dag at du er borte fra skolen. Du kan ringe, sende sms eller e-post.
- Når du kommer tilbake til skolen etter sykesfravær, leverer du dokumentasjon på fraværet ditt til kontaktlærer. Dokumentasjon kan være sykemelding fra lege, legeattest eller dokumentasjon fra annen helseinstitusjon.
- Dersom du må forlate skolen i løpet av skoledagen på grunn av sykdom eller andre viktige grunner, melder du fra til faglærer eller kontaktlærer. Når du har gitt slik melding, defineres dette som dokumentert fravær.
- Du kan søke skolen om velferdspermisjon når du har gode grunner for det. (Grunnene for å søke velferdspermisjon er listet opp i rundskriv udir 3-16). Søknad om velferdspermisjon skal være skriftlig (eget skjema) og sendes i god tid før planlagt fravær. Søknader om velferdspermisjon for inntil 5 dager sendes til avdelingsleder. Søknad om velferdspermisjon for mer enn 5 dager sendes til rektor. Når velferdspermisjon er innvilget, defineres fraværet som dokumentert.
- Når du er borte fra undervisningen på grunn av samtale med rådgiver eller andre ansatte ved skolen, PPT eller skolens helsesøster, får du med deg melding fra vedkommende du har vært i samtale med når du går tilbake til undervisningen. Dette er dokumentert fravær.

3. Hva gjør skolen

- Vi informerer alle elever og foresatte om fraversregelen ved skolestart- ved rektor ved frammøte, kontaktlærer i samlet klasse første dag, kontaktlærer i startsamtalen (elev, foreldre,kontaktlærer).
- Fraværsregelen gjennomgås på foreldremøter, alle klasser, i september
- Skolens prosedyre for oppfølging av fravær følges.
- Skolen sender skriftlig varsel til foresatte når elev er under 18 år og til elever over 18 år, så snart det er fare for at elevens udokumenterte fravær kan komme til å overskride 10% av timetallet i faget.
- Skolen følger opp elever som mister karakter(er) på grunn av for høyt udokumentert fravær.

4. Hva skjer når du har over 10% udokumentert fravær:

- Ved udokumentert fravær over 10% i et fag, vil du ikke få karakter i faget. Du får IV (ikke vurdering) i faget.
- Dersom det udokumenterte fraværet ditt er mellom 10% og 15%, kan rektor i særskilte tilfeller bestemme at du likevel kan få karakter. Rektor skal her vurdere årsakene til at du har høyt udokumentert fravær.
- Dersom du får IV (ikke vurdering) i et fag ved halvårsvurderingen (i 1. termin), kan du likevel få standpunkt-karakter i faget dersom ditt samla fravær ikke overstiger 10% av årstimetallet i faget.
- Dersom du får IV (ikke vurdering) i standpunktkarakter i faget, vil du ikke få fullført og bestått kompetansebevis/virtnemål. Du vil måtte ta faget opp igjen enten som elev eller privatist for å få bestått kompetansebevis/vitnemål. Din utdanning vil kunne forsinkes med inntil ett år.

5. Når får du varsel, og når mister du karakteren i fag og får IV

fravarersgrense

Sandnes 14.08.16.

Jan Ole Rød
rektor

Del denne artikkelen på: